zondag 30 oktober 2011

Te Loate Soldoat !Oorlog bij Theater Maskee

kleurSoldoatDe heer Deglace, minister van landsverdediging, heeft structurele maatregelen genomen. De kazerneringen moesten drastisch inkrimpen. Vandaar dat er een grote leegloop gecreëerd werd bij de Belgische strijdkrachten. Om die reden, en met als voornaamste doel het enigszins opvangen van de ontstane leemte, worden de mannen opgespoord die zich in het verleden door allerlei listen wisten te onttrekken aan hun militieplicht.

Deze categorie karottentrekkers of plantrekkers worden opgevorderd om vooralsnog hun militaire dienstplicht te volbrengen. Kapitein Mosselmans staat, met toegewijde ijver en veel aandacht voor tucht, in voor hun militaire opleiding in een bunker ergens in de omgeving van Gent. Dat dit niet van een leien dakje loopt hoeft geen betoog. Net zoals het Hof wordt de toeschouwer uitgenodigd om het eindresultaat te bekijken van deze komische disciplinaire opleiding. Regie: Maurice De Grauwe.

De soldaten van dienst :

Christian  Bellecoste, Marc Ceulemans, Maurice De Grauwe, Karina De Meyer,
Cynthia Deschuyter, Nicole De Tollenaere, Alexis De Vos,
Patrick Van Damme, Inge Vandeleene en Jens Versyp.

Praktische info :

De voorstellingen gaan door in Centrum Seleskest, Sint-Salvatorstraat 38, 9000 Gent.

Vrijdag
11, 18 en 25 november 2011
om 20u
Zaterdag
12, 19 en 26 november 2011
om 20u
Zondag
13 en 20 november 2011
om 15u
Maandag
21 november 2011
(Extra voorstelling voor weekendwerkers)
om 20u

Toegangskaarten kosten 10 EUR in voorverkoop.


Reservatie : 09-222 08 55 of reservatie@theatermaskee.be

Meer info op
zaterdag 29 oktober 2011

Tentoonstelling: U bevindt zich hier


Van 27 oktober 2011 tot en met 31 mei 2012 loopt in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen van de UGent de tentoonstelling 'U bevindt zich hier'. De tentoonstelling schetst de geschiedenis van de cartografie en in het bijzonder de evolutie van de landsdekkende kaarten van het Belgisch grondgebied (bv. Ferrariskaarten, Popp-kaarten,... ). Ook de evolutie van het landmeetkundig instrumentarium sinds de Renaissance tot nu komt aan bod. Speciaal voor scholen ontwikkelde het museum een interactieve workshop over de basisprincipes van de landmeetkunde. In het kader van deze tentoonstelling organiseert het museum op 10 november 2011 een studiedag voor leerkrachten. Daarbij gaat het niet enkel over de geschiedenis van de cartografie en landmeetkunde, maar ook over bv. biologische toepassingen van GIS-tracking, de wiskunde achter de routeplanner en recreatieve navigatie.

Naar aanleiding van de tentoonstelling publiceert het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen in samenwerking met de vakgroep Geografie van de Universiteit Gent en de Stad Gent de publicatie ‘U bevindt zich hier’. Dit boek gidst de lezer door de basisprincipes van de cartografie en de geschiedenis van de topografie om te eindigen bij enkele moderne technieken die momenteel in het kader van het project ‘Gent in 3D’ toegepast worden.

Het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen bevindt zich op de Campus Sterre, Krijgslaan 281 (gebouw S30), 9000 Gent. Het museum en de tentoonstelling zijn toegankelijk op weekdagen van 10u tot 12u en van 14u tot 17u. In het kader van ‘U bevindt zich hier’ is het museum ook open op zondag 27 november 2011, 29 januari 2012, 26 februari 2012, 25 maart 2012, 22 april 2012 en 27 mei 2012, telkens van 14u tot 16u. Het museum is gesloten op universitaire verlofdagen.

Studiedag voor leerkrachten op donderdag 10 november. Meer info op de website van het museum.

Resultaten actie Kot op slot 2011

De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid van de Stad Gent en de Politiezone Gent hebben tussen dinsdag 25 en donderdag 27 oktober 391 studentenkoten gecontroleerd in het kader van de actie ‘Kot op slot’. De controle had als doel na te gaan of de koten inbraakveilig zijn. Het resultaat was bevredigend: 95,5 % van de koten was in orde. In totaal werden 391 individuele kotdeuren gecontroleerd. Er werden 373 diploma's (95.5 %) en 18 attesten (4.5%) uitgereikt.

Om studenten te motiveren hun kot steeds goed af te sluiten en zorgzaam om te springen met hun waardevolle spullen, bedachten de Politiezone Gent (de Wijkdienst en het Bureau Politionele Misdrijfpreventie) de actie ‘Kot op slot’. Met die actie geven ze studenten tips om inbraken op hun kot te voorkomen. Net zoals de voorbije jaren, werd gekozen om de actie uit te voeren bij de start van het academiejaar, zodat de (nieuwe) studenten meteen bewust worden gemaakt van het belang van een goed afsluitgedrag.

Studenten wier kot slotvast was, kregen een ‘diploma’ en een pakketje student-in-gent-gadgets. Studenten wier voor- of kotdeur niet slotvast was, moesten het stellen met een attest met preventietips. Ook de koteigenaar werd gecontacteerd indien bleek dat de kwaliteit van de sloten ondermaats was. Zij kunnen de kot-op-slot-stickers aanvragen die op de binnenkant van de deur kunnen worden geplakt, zodat studenten wanneer ze buitengaan meteen worden geconfronteerd met de boodschap ‘Kot op slot’. De actie werd opnieuw positief onthaald bij de studenten.

Gent Centrum: Er werden 139 diploma’s uitgereikt. Dat wil zeggen dat de individuele kamerdeuren correct afgesloten waren. Er werden 6 attesten afgeleverd. Dat wil zeggen dat de student(e) niet aanwezig was op zijn/haar kamer en de individuele kamerdeur niet (voldoende) afgesloten was.
Gent West: Er werden 128 diploma’s uitgereikt. Dat wil zeggen dat de individuele kamerdeuren correct afgesloten waren. Er werden 9 attesten afgeleverd. Dat wil zeggen dat de student(e) niet aanwezig was op zijn/haar kamer en de individuele kamerdeur niet (voldoende) afgesloten was.
Nieuw Gent: Er werden 106 diploma’s uitgereikt. Dat wil zeggen dat de individuele kamerdeuren correct afgesloten waren. Er werden 3 attesten afgeleverd. Dat wil zeggen dat de student(e) niet aanwezig was op zijn/haar kamer en de individuele kamerdeur niet (voldoende) afgesloten was.


Vergelijking met voorgaande jaren:
- oktober 2010: 380 diploma's en 25 attesten
- oktober 2009: 448 diploma's en 17 attesten

vrijdag 28 oktober 2011

Jubileumeditie Boekenbeurs kleurt groen


Boek.be en de OVAM maken van de Boekenbeurs 2011 in Antwerpen (31 oktober - 11 november) een ecologisch topevenement. De focus zal daarbij liggen op het beheer van afval en materialen. De OVAM heeft de Boekenbeurs alvast uitgeroepen tot voorbeeldevenement! Beide partijen hebben samen een ambitieus programma opgesteld om zwerfvuil te bestrijden, afval te vermijden of selectief in te zamelen, milieuvriendelijke producten en materialen te gebruiken en materiaalkringlopen te sluiten. Dit jaar zullen er ook sorteermeesters toezien op het correct sorteren. Deze samenwerking past overigens perfect binnen het beleid van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. De Boekenbeurs zet groene traditie voort
Een evenement met de omvang van de Boekenbeurs (184.000 bezoekers in 2010) creëert onvermijdelijk een massa afval en heeft een flinke impact op het leefmilieu. Dat beseft men bij Boek.be maar al te goed! De organisatoren nemen dan ook initiatieven om de ecologische voetafdruk van het twaalfdaagse evenement zo laag mogelijk te houden. Eerder werd er al succesvol ingezet op duurzame verlichting. Voor het tweede jaar op rij ligt de focus tijdens het literaire evenement op een beter afval- en materialenbeheer.

Een greep uit de maatregelen en activiteiten die men mag verwachten:

- Herbruikbare eco-boekentas: Boek.be en de OVAM bieden u voor het tweede jaar een herbruikbare, gerecycleerde schoudertas aan. Dit jaar werd de tas ontworpen door Pieter Van Eenoge, de illustrator die ook de boekenbeursaffiche tekende. De Boekenbeurs doet uiteraard ook graag een beroep op het groene gevoel van de standhouders en vraagt om geen plastic verpakkingsmateriaal meer in te zetten.
- Selectieve inzameling: In samenwerking met Antwerp Expo worden alle klassieke vuilnisbakken vervangen door 15 afvaleilandjes waar de bezoekers hun afval (papier en karton, PMD en restafval) kunnen sorteren, net zoals thuis! Een aantal sorteermeesters worden ingezet om toe te zien op het correct sorteren.
- Boekenbeurs kiest voor duurzame materialen: Op grote delen van de beursvloer (in totaal 1.581 m²) wordt een ecologisch tapijt ingezet dat 100% recycleerbaar is en na gebruik verwerkt wordt tot grondstof voor nieuwe producten.
- Waste manager ziet toe op het principe 'de vervuiler betaalt': Boek.be heeft voor de opbouw en afbraak van de standen opnieuw een waste manager aangesteld. De waste manager informeert en sensibiliseert de standenbouwers. Wat blijft liggen, wordt betaald!
- Zwerfvuil in de vuilnisbak: de sympathieke zwerfvuilband 'Troep' zal de bezoekers er op ludieke wijze op attent maken dat zwerfvuil in de vuilnisbak hoort en nergens anders!
- ARGUSprijs voor de Groenste stand: Voor het derde jaar op rij reikt ARGUS een prijs uit voor de Groenste stand van de Boekenbeurs. Een vakjury met onder meer vertegenwoordigers van Boek.be en de OVAM zullen op zoek gaan naar de beursstand die het best zijn milieu-impact weet te verkleinen. De laureaat van deze derde ARGUSprijs krijgt een gratis berekening van de ecologische voetafdruk van zijn bedrijf.

Meten is weten: Net zoals de andere OVAM-voorbeeldevenementen (Festival Dranouter en De Gordel voor Scholen) zal de Boekenbeurs de OVAM-Eventscan gebruiken. De Eventscan is een milieu-audit waarmee de voetafdruk van het evenement en haar bezoekers gemeten kan worden op een aantal vlakken zoals afvalbeheer, energiebeheer, catering, ... Boek.be zal de resultaten van de eventscan bij het afsluiten van de boekenbeurs bekend maken.

Stad Gent neemt concessie parking Kouterpoort over

Vanaf 1 december 2011 neemt het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent (het voormalige Parkeerbedrijf) het beheer en de exploitatie van de ondergrondse parkeergarage Kouterpoort in de Savaanstraat over. De Regie der Gebouwen geeft de parking in concessie aan de Stad Gent . Na de nodige aanpassingswerken is het de bedoeling om deze minder gekende parking in te schakelen in het mobiliteits- en parkeerbeleid van de Stad Gent. Parking Kouterpoort opende halfweg de jaren ’90 de deuren en biedt plaats aan 588 wagens. Tot nu toe werd de parking uitgebaat door een privé-exploitant. 2/3 van de parkeerplaatsen zijn momenteel voorbehouden voor personeelsleden van de federale overheidsdiensten die in de bovenliggende kantoren gehuisvest zijn. De rest van de parkeerplaatsen staat ter beschikking voor commerciële exploitatie.

Op 1 december 2011 gaat de Regie der Gebouwen een contract aan met het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent, die de parking zal uitbaten tot 2020. De Stad Gent betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van 260.000 euro. Doel is om deze ondergrondse parking optimaal te integreren in het parkeer- en mobiliteitsbeleid van de Stad. Dankzij haar ligging heeft de parking heel wat potentieel om een rol te spelen in bijvoorbeeld het verlagen van de parkeerdruk voor de bewoners van deze buurt.

Daarnaast kan een goede afstemming van de tarieven op het straatparkeren in deze buurt en de integratie van de parking in het verkeersgeleidingssysteem ook een antwoord bieden op de problematiek van parkeerzoekend verkeer in het centrum, zonder hiermee uiteraard net meer autoverkeer aan te trekken. Het Mobiliteitsbedrijf zal in een aanloopperiode (vermoedelijk tot 1 september 2012) eerst de nodige aanpassingen doen om de parking uit te rusten conform de kwaliteitsnormen van de andere stedelijke ondergrondse parkeergarages. Zo zal het Mobiliteitsbedrijf voor 1,5 miljoen euro werken uitvoeren aan onder meer ventilatie, CO- en branddetectie, controle- en betaalapparatuur, verlichting, camerabewaking en schilderwerken.

In deze overgangsperiode zullen in eerste instantie enkel de werknemers van de bovenliggende kantoren en de bestaande andere abonnees worden toegelaten. Het aantal beschikbare plaatsen voor de werknemers van de kantoren wordt teruggebracht van de huidige 400 plaatsen naar ongeveer 200. De effectieve exploitatie, waarbij ook andere abonnees en bezoekers aan de binnenstad de parking kunnen gebruiken, zal dus effectief starten op 1 september 2012. Vanaf dan zal de parking ook worden opgenomen in het verkeersgeleidingssysteem van de stad.

donderdag 27 oktober 2011

Groenevent Awards voor Vlaanderens milieuvriendelijkste festivals en evenementen

De OVAM heeft vandaag de tweede Groenevent Awards uitgereikt. De Groenevent Awards bekronen de milieuvriendelijkste evenementen van Vlaanderen voor hun inspanningen om de impact op het leefmilieu van hun evenement en van hun bezoekers zo laag mogelijk te houden. De jury van experts uit de milieu- en evenementensector nomineerde negen evenementen voor de  Groenevent Awards 2011. De  jury beoordeelde de genomineerden op basis van hun behaalde cijfers in de Eventscan en op basis van de geleverde inspanningen en prestaties van de organisatoren en hun bezoekers. Alle laureaten ontvingen een geldprijs van 2.000 euro en uiteraard eeuwige roem in milieuminnend Vlaanderen!

Cultuurmarkt van Vlaanderen
Dag van het Eetbare landschap
Davitamon Classic
Dodentocht
Ieperfest
Ieperfest Winteredition
Folkfestival Ham
Gent Jazz
Wereldfeest Zemst

Davitamon Classic uit Nazareth werd bekroond in de categorie sportevenement voor hun professionele aanpak op vlak van afvalbeheer. Het is algemeen geweten dat correcte afvalinzameling en vermijden van zwerfvuil op wielerevenementen een heikel punt is. WTC De Wielervrienden Nazareth geeft alvast het goede voorbeeld. Zij werken aan een mentaliteitswijziging en dat werpt stilaan vruchten af bij de deelnemers van deze recreatieve fietstocht in de Vlaamse Ardennen.

De jaarlijkse Antwerpse Cultuurmarkt van Vlaanderen werd door de jury geselecteerd in de categorie 'festivals' omdat ze haar voorbeeldrol voor de culturele sector opneemt. De organisator (Prospekta), koos dit jaar voor de opening van het nieuwe cultuurseizoen als centrale thema 'ecologie'. Het thema werd waar mogelijk doorgetrokken en het debat over de verantwoordelijkheid binnen de culturele sector werd aangewakkerd. Er werden gedurfde maatregelen genomen op alle terreinen. Voor de artiesten en de medewerkers stonden er uitsluitend vegetarische maaltijden op het menu. De bezoekers konden via een handige app het programma consulteren en de organisator van de meest ecologische stand werd beloond met een screening van haar biologische voetafdruk dankzij de Argus Ecologie-prijs.

Hoe ruiger de muziek, hoe groter de inspanningen van Ieperfest Winter Edition om de ecologische voetafdruk van hun evenement te verkleinen. Ecologie is zowel bij het publiek als bij de organisatoren van deze winnaar in de 'indoor'-categorie een levenswijze. Vorig jaar hebben de organisatoren van Ieperfest iedereen verbluft met de maatregelen van hun zomerfestival. In deze wintereditie zetten ze deze traditie verder, al is het op een kleinschaligere indoor versie. Op alle vlakken wordt bewust rekening gehouden met de effecten van hun evenement op het leefmilieu. Dit gaat van selectieve inzameling tot veganistische catering en doorgedreven hergebruik. Afval wordt zo veel mogelijk vermeden en het publiek wordt uitgebreid gesensibiliseerd.

Dit jaar kende de jury ook een speciale vermelding toe aan het Folkfestival Ham. Dit kleinschalige en gezellige festival zet zich al jaren in om de milieudruk van hun festival te verlagen. Ook dit jaar gaan de organisatoren nog een stap verder in hun maatregelen op ecologisch vlak. Hun credo: 't is groen en er zit muziek in!

“Deze Groenevent Awards zitten perfect op het snijpunt van mijn bevoegdheden Leefmilieu en Cultuur. In mijn beleidsnota Cultuur heb ik eco-cultuur als nieuwe beleidsdoelstelling  opgenomen omdat ook de cultuursector nog bewuster ecologische inspanningen kan leveren. Ik denk maar aan het duurzaam materialenbeheer, afvalbeleid, watergebruik, CO2-uitstoot … Ik ben dan ook blij dat de brede cultuursector zich meer en meer inschrijft in eco-cultuur”, aldus Vlaams minister Joke Schauvliege.

De 9 genomineerde events maakten gebruik van de gratis online Eventscan voor organisatoren van festivals en evenementen. De Eventscan werd ontwikkeld en getest door de OVAM, naar het voorbeeld van de Eco-efficiëntiescan voor KMO’s en bedrijven. Deze milieu audit brengt op een eenvoudige manier de ecologische voetafdruk van de organisatie en haar bezoekers in kaart voor diverse thema’s zoals afval, catering, ruimtegebruik, energie, … en geeft hen een duidelijk zicht op hun groeipotentieel. De volgende oproep wordt in het voorjaar van 2012 gelanceerd. Alle info vindt u op de campagnewebsite www.ovam.be/groenevent of op de facebookpagina www.facebook.com/groenevent.

Grootouders en kleinkinderen houden cupcake wars


In navolging van recente populaire televisieprogramma’s houdt het lokaal dienstencentrum Ten Hove van OCMW Gent op Halloween zijn eigen 'cupcake wars'. Kinderen, ouders en grootouders zetten hun beste beentje voor in het versieren van cupcakes. Halloween is voor het lokaal dienstencentrum Ten Hove de ideale gelegenheid voor een tof intergenerationeel project. Op maandagnamiddag 31 oktober zijn er Halloween-workshops waarop de (groot)ouders hun (klein)kinderen kunnen meebrengen.

Eén van de activiteiten is het versieren van cupcakes. Cupcakes zijn gebakjes in een klein papieren of aluminium bakje en zijn gemakkelijk klaar te maken. Ze zijn op en top trendy. Getuige televisieprogramma’s als ‘Cupcake wars’, een Amerikaanse realityreeks waar bakkers elke week hun best doen om de lekkerste cupcakes uit hun oven te toveren. In Ten Hove zijn de cupcakes al gebakken. Nu komt het erop aan ze te versieren, wat voor kinderen een plezante bezigheid is. Uiteraard krijgen de cupcakes een passend Halloween-kleedje aangemeten. In een andere workshop leren de grootouders hoe ze hun kleinkind in een spook, griezel of pompoen kunnen schminken. Tussendoor wordt er –hoe kan het ook anders- pompoensoep geserveerd.
  
Waar? Ldc Ten Hove, Begijnhofdries 15 in 9000 Gent
Wanneer? Maandag 31 oktober van 14 uur tot 17 uur

woensdag 26 oktober 2011

Renovatie plankengewelf voormalige refter van de Sint-Pietersabdij is af

In de 18e eeuw werd het plankengewelf van de refter van de Gentse Sint-Pietersabdij op verzoek van abt Philippe Standaert verfraaid met schilderingen. De taferelen, die teruggaan op thema’s uit het Oude en Nieuwe Testament houden verband met spijs en drank. Door geldgebrek kon het gewelf echter niet meer vernist worden, waardoor het in de 19e en 20e eeuw enorm afgezien heeft door vocht en schimmels. In 1989 werd een project gestart om de schilderingen te restaureren, met een voorziene voltooiing zo’n tiental jaar later. Noch de timing, noch het vooropgestelde budget van 315.000 EUR bleken haalbaar, toen men tijdens de restauratie ontdekte dat sommige panelen zwaarder waren aangetast dan ingeschat. Gelukkig werden twee bedrijven bereid gevonden om de restauratiewerken mee te financieren. In 1989 werd in ATS nv uit Merelbeke een partner gevonden, later kwam daar Denys nv uit Wondelgem bij.

Restaurateurs Hugo Vandenborre en Mik Lauwers die met de steun van twee Gentse bedrijven het 18de eeuwse plankengewelf in ere herstelden, deden er meer dan twintig jaar over. Het was al in de 18de eeuw, toen de abdij nog bevolkt werd door paters Benedictijnen, een monnikenwerk. Maar nog veel meer geduld moesten de restaurateurs opbrengen om deze 645 m² beschilderde oppervlakte te reinigen en te retoucheren. Met de jaren evolueerde de reinigingstechniek, zodat zich nog een eindretouche opdrong. Normaal zou de refter hiervoor vier maanden helemaal in de steigers gezet worden, maar de restaurateurs waagden het erop om met hoogwerkers aan de slag te gaan. Het was een heksentoer om die zware toestellen met hijsmateriaal binnen te krijgen. Na hun hoogtevrees te hebben overwonnen, balanceerden drie restaurateurs maanden door dit hemelruim. En het resultaat mag gezien worden. Het gaat om een langlopend mecenaatproject dat slechts mogelijk was door het cultureel engagement van beide sponsors. De Stad Gent is hen hiervoor bijzonder erkentelijk en sluit de campagne af met een feestelijk dankuwel op woensdag 26 oktober. Vanaf dan kan iedereen het gerestaureerde plankengewelf bezichtigen bij een bezoek aan de Sint-Pietersabdij.

Situering
De reftervleugel, waarvan de grote puntgevel opvalt in de gevelrij aan het Sint-Pietersplein, is het enige deel van de Sint-Pietersabdij dat nog een laatmiddeleeuws uitzicht heeft. Hij is opgetrokken uit Doornikse steen en fungeert in feite als scheidingsvleugel tussen de pandhof aan de zijde van de kerk en de binnenkoer die uitziet op de Wereld van Kina: het Huis. Net zoals de middeleeuwse refters van het Bijlokeklooster en de Sint-Baafsabdij bevindt ook de eigenlijke refterhal zich op de verdieping.

Geschiedenis
Archiefbronnen leren ons dat deze ‘nieuwe refter’ al in de eerste helft van de 15de eeuw was gebouwd en onderzoek wees uit dat de kapconstructie alsook het spitsbogig plankengewelf al uit die periode dateren. Het eikenhout was gekwartierd, wat de minste vervorming garandeert. Die planken werden oorspronkelijk beschilderd met decoratieve sjabloonmotieven langs de ribben. De kopmuur aan de westzijde draagt nog de sporen van een zwarte contourschildering, die een monumentaal meubel bekroonde en uit dezelfde periode dateerde.
In het derde kwart van de 18de eeuw werd onder het abbatiaat van Philippe Standaert (1730-1759) de volledige beplanking overschilderd. De toeschrijving aan een lid van de beroemde Gentse kunstenaarsfamilie Van Reysschoot, waarbij dan vooral Pieter-Emmanuel Van Reysschoot (1712-1773) wordt genoemd, blijft onzeker. Ook Martin Geeraert (1707-1791) wordt regelmatig naar voor geschoven als realisator van het project. In die tijd had de refter een volledige houten binnenbekleding met aan één langswand grote landschapsschilderijen, waarvan er nu nog een viertal van de oorspronkelijke tien bestaan. De decoratie liep door boven de hele beplanking, dus ook op de muurvlakken. In totaal waren dus twee muurvlakken en het volledige plafond met inbegrip van de 11 ribben beschilderd. Elk paneel had zijn eigen florale omlijsting die doorliep over de ribben.

Thematiek
De laatste gewelfschildering omvat een rijke variatie van figuratieve taferelen die teruggaan op thema’s uit het oude en nieuwe testament en in verband staan met spijs en drank, verdeeld over tweemaal tien vakken. Ook de beide kopmuren waren van schilderingen voorzien, maar dan wel aangebracht op doek: de zijde van het Sint-Pietersplein stelt Mozes in de woestijn voor en aan de andere zijde van de zaal ziet men de Bruiloft van Cana; die koptaferelen sloten aan bij de plafondschildering van de uiteinden en vormden er één inhoudelijk geheel mee.

Het eerstgenoemde tafereel was begrensd met de Ark des Verbonds en de Toonbroden; het andere zaaluiteinde toont de sleutels van de Sint-Pietersabdij, symbolen van de eucharistie en de aankleding van de abt. De doekschilderijen op de muren zijn verdwenen. In het midden van de zaal zijn recht tegenover elkaar, gespreid over telkens vier panelen, twee grote taferelen uitgeschilderd. De zijde van de kerk stelt de graanoogst voor die welwillend wordt gadegeslagen door God de vader. In het tegenoverliggend tafereel zien we druivenplukkers bezig de oogst binnen te halen. Het werk wordt uitgevoerd in een nogal onbestemd landschap dat zich uitstrekt onder een weidse regenboog. De regenboog symboliseert de verbinding tussen God en de mensen. Oudere ronde gewelfsleutels in de nok verwijzen naar het abbatiaat van Arsenius Schaeyck (1615-1631) en zijn in het huidige kleurenpalet opgenomen.

Mecenaat
Het langlopende renovatieproject werd opgestart in 1989 toen nv ATS uit Merelbeke werd bereid gevonden om de restauratiewerken van het plankengewelf te financieren; de Koning Boudewijnstichting patroneerde het project al die tijd en het stadsbestuur zorgde voor logistieke steun (stellingen en inzet van arbeiders van de Dienst Gebouwen).
De vooropgestelde timing van tien jaar, noch de eraan gekoppelde budgettering (315.000 euro) bleken een haalbare kaart; tijdens de werken werd vastgesteld dat sommige panelen zwaarder waren aangetast dan aanvankelijk werd ingeschat. In 1999 sprong nv Denys uit Wondelgem bij als partner in de sponsoring en sinds 2004 past ook het stadsbestuur jaarlijks 25.000 euro bij, waardoor het jaarlijks te besteden budget ongeveer 100.000 euro bedraagt. Vandaag heeft de totale operatie ongeveer 1.000.000 euro bereikt, waarvan 85% gerealiseerd werd door cultuursponsoring. Als return voor hun inbreng kunnen de bedrijven gebruik maken van de abdij voor recepties of nocturnes met hun klanten.

Ontbrekende hoofden
Op één tafereel ontbraken twee planken, die de hoofden van twee figuren voorstelden. De beide zaakvoerders van de sponsorende bedrijven waren bereid hun hoofden ‘te lenen’ om de ontbrekende figuratie aan te vullen. Die hedendaagse toets past volledig in de restauratiefilosofie om geen historiserende toevoegingen te integreren en knoopt tegelijk aan bij de traditie om mecenassen af te beelden op historische kunstwerken; denken we hierbij aan het echtpaar Judocus Vijdt dat in de 15de eeuw dankbaar figureerde op twee panelen van het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal. Tegelijkertijd is het een eerbetoon aan de betrokken bedrijven die dit uniek stedelijk erfgoed ondersteunden.

Enkele cijfers
De refter meet 39 meter bij 11 meter; de totale oppervlakte van het plankengewelf bedraagt 645m² en telt maar liefst 1.920 planken. Het verwijderen, de houtrestauratie, fixatie, reiniging, retouches van de beschildering en het terugplaatsen van één plank namen gemiddeld drie dagen in beslag. Het aantal gepresteerde uren wordt op 35.000 geschat, wat overeenkomt met 5.000 mandagen. Het was dus een monnikenwerk dat al die tijd werd gepresteerd door het restaurateurscollectief van Hugo Vanden Borre en Miek Lauwers uit Lovendegem. En dan te bedenken dat het schilderen zelf volgens de archieven amper één jaar in beslag nam.

Bezichtiging plankengewelf
Men kan het plankengewelf op twee manieren bezichtigen:
- Individueel bezoek je de abdij met een handcomputer. De digitale monnik Alison neemt je mee van de kelder tot de nok van de abdij. In de refter krijg je uitgebreid de kans om het beschilderde gewelf te bekijken.
- In groep kan je met een gegidste rondleiding de abdij ontdekken, in de refter geeft de gids alle informatie mee over het plankengewelf en de restauratie.

Sint-Pietersabdij is open van dinsdag tot zondag, van 10 tot 18 uur (laatste toegang Alison:
16.30 uur). Open op paasmaandag en pinkstermaandag.

Prijzen
Bezoek aan de abdij met de movieguide Alison: volwassenen: 8 euro; senioren 55+, inwoners van Gent en groepen vanaf 15 personen: 6,75 euro per persoon; jongeren tot en met 18 jaar: 3 euro, jongeren 19-25 jaar: 4 euro.
Rondleidingen met een gids: 75 euro per groep van maximum 20 personen en 3,75 euro per persoon toegang tot de abdij en de tentoonstellingen.

Informatie


Website: www.gent.be/spa


Reservaties: tel. 09 269 60 02, e-mail info@boekjebezoek.be