zondag 1 mei 2011

Gent laat boeven niet met rust.

We kennen allemaal het fenomeen: diefstal, vandalisme en overlast wordt te weinig gesanctioneerd. Het parket is overbelast en seponeert. Dat geeft het idee van straffeloosheid en gevoel van onmacht bij de slachtoffers. De Stad Gent pakt die straffeloosheid aan door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties voor diefstallen en slagen en verwondingen . De uitbreiding werd beslist na overleg met procureur des Konings Johan Sabbe van het gerechtelijk arrondissement Gent. Het gaat om opzettelijke slagen en verwondingen (artikel 398 Strafwetboek) en gewone diefstal en winkeldiefstal (artikelen 461 en 463 Strafwetboek). Er gelden enkele beperkende voorwaarden opdat dergelijke inbreuken in aanmerking zouden kunnen komen voor een administratieve boete:

Bij slagen en verwondingen:
- de feiten moeten gepleegd zijn door personen van 16 jaar of ouder
- er mag geen enkele verzwarende omstandigheid aanwezig zijn bij de slagen (dus geen voorbedachtheid, niet aan minderjarigen, niet in verband met intrafamiliaal geweld, geen arbeidsongeschiktheid, niet aan leraars, politieagenten, buschauffeurs, dokters, verpleegkundigen en andere bijzondere personen)
- het materiële nadeel is kleiner of gelijk aan 125 euro
- de verdachte is niet gekend voor geweldsdelicten gepleegd in de afgelopen twee jaar
- op het ogenblik van de vaststellingen staan de feiten duidelijk vast

Bij (poging tot) gewone diefstal en winkeldiefstal:
- de feiten moeten gepleegd zijn door personen van 16 jaar of ouder
- de waarde van het gestolen goed bedraagt maximaal 125 euro
- de dader mag geen gelijkaardige feiten hebben gepleegd in de afgelopen twee jaar
- op het ogenblik van de vaststellingen staan de feiten duidelijk vast
- er mag geen enkele vorm van geweld of gelijkgesteld geweld gebruikt zijn door de dief

Als aan alle voorwaarden is voldaan kan de procureur het dossier doorsturen naar de Juridische Dienst van de Stad Gent. Die kan een boete opleggen of na bemiddeling een taakstraf afspreken (in plaats van de geldboete of in ruil voor een vermindering van de boete). De aangepaste Politieverordening op de openbare rust en veiligheid werd door het college goedgekeurd op donderdag 28 april. Ze zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring op maandag 23 of dinsdag 24 mei. Zo kan de nieuwe aanpak nog vóór 1 juli 2011 starten.

Geen opmerkingen: