donderdag 10 november 2011

Gps voor vlotter en veiliger verkeer

Een studie van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit van de UGent wijst uit dat navigatiesystemen op basis van gps kunnen bijdragen tot vlotter en veiliger verkeer. Voorwaarde daarvoor is dat navigatiesystemen rekening houden met de beleidsprincipes uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Onderzoeker Koen De Baets won met zijn paper over dit onderzoek de Best Paper Award op het ‘World Congress on Intelligent Transport Systems’.

Koen De Baets onderzocht de mogelijkheden om duurzaamheidsprincipes te integreren in gps- of webgebaseerde routenavigatiesystemen. Routes voorgesteld door conventionele navigatiesystemen houden weinig rekening met omgevingsfactoren en werken sluipverkeer in de hand. Om de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in Vlaanderen te verbeteren, wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geopteerd voor de optimalisering van het bestaande wegennet. Het resultaat is de bestaande wegencategorisering, waarbij rekening wordt gehouden met toegankelijkheid en leefbaarheid.

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit van de UGent ging na in welke mate routeplanners de principes van de wegencategorisering hanteren in hun voorgestelde routes. Door routes van routeplanners met overeenkomstige - op beleidsprincipes gebaseerde - routes te vergelijken, ontstaat een beeld van de mate waarin routeplanners het gewenste gebruik van het wegennet ondersteunen. Uit de studie blijkt dat minder verkeer op lokale wegen mogelijk is, minder overlast voor residentiële wijken en veiligere schoolomgevingen indien de beleidsprincipes uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen consequent worden toegepast. Navigatiesystemen bieden dus de mogelijkheid om duurzamere routekeuzes te stimuleren. Hierdoor kan de leefbaarheid van woonkernen versterkt worden.

Dit onderzoek is gefinancierd binnen het Steunpunt Verkeersveiligheid (MOW) en valt binnen het onderzoeksveld Duurzame Mobiliteit, uitgevoerd door UGent.

Geen opmerkingen: